a

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van BOSxp met maatschappelijke zetel te Genk, Wiekstraat 126 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0821.545.458.

01. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

02. OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen of op vervaldatum van de offerte werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

03. PRIJS EN BETALING

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlintresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

BOSxp behoudt zich het recht om vormingen te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen.

  • In geval van annulatie wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.
  • In geval van verplaatsing zal u eenmalig de mogelijkheid aangeboden worden om uw deelname te annuleren met terugbetaling van uw inschrijvingsgeld.

Een annulatie door de deelnemer dient via mail aan info@bosxp.be te worden meegedeeld.

  • Bij annulatie tot één maand voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, mits een aftrek van 10% van het inschrijvingsgeld als administratiekosten.
  • Bij annulatie minder dan één maand voor de aanvangsdatum van de activiteit brengen we 50% van het bedrag in rekening voor de door ons geïnvesteerde tijd en materialen.
  • Bij annulatie minder dan 2 weken voor de activiteit, is de volledige deelnameprijs (100%) verschuldigd.
  • Er zal steeds 10% van het betaalde bedrag in rekening gebracht worden als men de activiteit annuleert na betaling. Dit om de administratieve kosten te dekken voor de terugbetaling
  • Zonder voorafgaande annulatie per mail aan info@bosxp.be is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Je bent dan ook verantwoordelijk voor het overdragen van alle reeds verkregen info van BOSxp aan de vervangende deelnemer.

Wanneer het inschrijvingsgeld niet betaald is aan de start van de activiteit, kan u niet deelnemen.

04. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

05. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

06. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

07. AANSPRAKELIJKHEID

Indien BOSxp (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is BOSxp slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is [de Ondernemer] niet aansprakelijk.

Ingeval BOSxp aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van BOSxp beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

BOSxp is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

BOSxp heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor zelfstandigen voor het geval de onderneming aansprakelijk gesteld wordt door nalatigheid voor schade aan goederen of personen. Ongevallen, blessures, of andere schade ten gevolge van je deelname aan de activiteiten van BOSxp worden gedekt door de mutualiteit van de deelnemer of de familiale verzekering. Lichamelijke of geestelijke problemen die een invloed kunnen hebben op het verloop van de activiteiten moeten op voorhand gemeld worden.

De Klant vrijwaart BOSxp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan BOSxp toerekenbaar is.

In geval van overmacht zal BOSxp niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal BOSxp geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van BOSxp worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 7 dagen of meer voortduurt, zijn BOSxp en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door BOSxp zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft. 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informadicamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

08. OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

09. NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

10. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on