Image Alt

Blog

Grab Bag / Bug Out Bag

Samenstellling van een Grab Bag / Bug Out Bag voor woodland en verstedelijkt gebied gebaseerd op de survivalprioriteiten

Composition of a Grab Bag / Bug Out Bag for woodland and urbanised area based on survival priorities

Een noodsituatie is een gevaar, ramp of nare gebeurtenis die je overkomt en die zorgt dat jij en/of anderen in nood zijn.

Er zijn natuurlijke oorzaken, zoals bij een onweer, een aardbeving of een overstroming. Soms zijn er menselijke oorzaken, zoals een terroristische aanslag of een verkeersongeval. Maar het kan ook aan onze technologie liggen. Denk maar aan een brand, een stroompanne of een ongeval in een fabriek.

De duur van een noodsituatie kan ook variëren. Een brand of een ongeval zijn voorbeelden van kortere noodsituaties, terwijl een hitte/koude golf of een epidemie veel langer kunnen aanhouden.

Meestal is een noodsituatie onverwacht. Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan maar op het moment dat het fout gaat, ben je blij dat je een aantal essentiële spullen bij je hebt. Het is altijd belangrijk om voorbereid te zijn op zulke onverwachte noodsituaties en daarom is een grab bag een belangrijk item dat altijd klaar moet staan in geval van nood.

In dit artikel leg ik je uit wat volgens mijn ervaring als Combat Survival Instructor belangrijk is om je grabbag samen te stellen. Deze grabbag wordt samengesteld voor woodland en/of verstedelijkt gebied.

 

An emergency is a danger, disaster or unpleasant event that happens to you and causes you and/or others to be in distress.

There are natural causes, such as a thunderstorm, an earthquake or a flood. Sometimes there are human causes, such as a terrorist attack or a road accident. But it can also be due to our technology. Think of a fire, a power failure or an accident in a factory.

The duration of an emergency can also vary. A fire or an accident are examples of shorter emergencies, while a heat/cold wave or an epidemic can last much longer.

Usually, an emergency is unexpected. You may never have thought about it before but the moment things go wrong, you will be glad you have some essential items with you. It is always important to be prepared for such unexpected emergencies, which is why a grab bag is an important item that should always be ready in case of an emergency.

In this article, I will explain to you what, according to my experience as a Combat Survival Instructor, is important to put together your grab bag. This grab bag is put together for woodland and/or urbanised areas.

Welke rugzak is geschikt als Grab Bag ?

Which backpack is suitable as a Grab Bag ?

Eigenlijk iedere rugzak die waterdicht is en blijft drijven is geschikt als grab bag. Let daarbij op de inhoud van de tas. Voor een persoonlijke grab bag is een inhoud van 10 tot 20 liter voldoende. Best is dat een grab bag een low profile rugzak is, zonder militaire uitstraling zodat je minder opvalt in verstedelijkt gebied.

Basically any backpack that is waterproof and floats is suitable as a grab bag. Pay attention to the contents of the bag. For a personal grab bag, a capacity of 10 to 20 litres is sufficient. It is best that a grab bag is a low profile backpack, without a military look so that you stand out less in urbanised areas.

Wat is de inhoud van een grab bag?

What is the content of a grab bag?

We stellen een grab bag samen op basis van de volgende survival prioriteiten: shelter, vuur, signalisatie, water en eten. We gaan er van uit dat we in West-Europa verblijven en dat we zowel in woodland als in verstedelijkte omgeving moeten overleven. Laten we beginnen met het verkennen van de items die je nodig hebt per prioriteit.

We put together a grab bag based on the following survival priorities: shelter, fire, signalling, water and food. We assume we are staying in Western Europe and need to survive in both woodland and urbanised environments. Let’s start by exploring the items you need per priority.

Shelter

Shelter is een van de eerste zaken waar je aan moet denken in een noodsituatie. Een goede low profile grabbag bevat de volgende items om je te helpen bij het bouwen van een eenvoudige maar effectieve schuilplaats:

  • Een lichtgewicht tarp (2×2) die je bescherming biedt tegen regen, wind en zon. (Kan ook gebruikt worden als regenponcho)
  • Paracord of touw om je tarp op te zetten. Met 5x2m & 2x5m heb je een perfect setje.
  • Een compacte slaapzak of poncholiner om je warm te houden tijdens koude momenten.
  • Isolerend matje: Dit voorkomt dat vocht en koude uit de grond in je slaapzak/poncholiner trekt.

Shelter is one of the first things to think about in an emergency situation. A good low profile grab bag contains the following items to help you build a simple but effective shelter:

  • A lightweight tarp (2×2) that gives you protection from rain, wind and sun (can also be used as a rain poncho).
  • Paracord or rope to set up your tarp. With 5x2m & 2x5m, you have a perfect set.
  • A compact sleeping bag or poncholiner to keep you warm during cold moments.
  • Insulating mat: This prevents moisture and cold from the ground from migrating into your sleeping bag/poncholiner.

Vuur / Fire

Vuur is van vitaal belang in survival situaties. Het biedt warmte, je kan water koken (lees: drinkbaar maken) en kan gebruikt worden voor signalisatie. In je grab bag moeten de volgende vuurbenodigdheden aanwezig zijn:

  • Waterdichte lucifers of een aansteker. Let op: in koude omstandigheden zal een aansteker op gas slecht of zelfs niet werken!
  • Firesteel
  • Tondelsetje met een aantal artificiële aanmaakmiddelen. Watjes met vaseline zijn een perfect voorbeeld.

Fire is vital in survival situations. It provides warmth, you can boil water (read: make it drinkable) and can be used for signalling. Your grab bag should contain the following fire supplies:

  • Waterproof matches or a lighter. Note: in cold conditions, a gas lighter will work poorly or even not at all!
  • Firesteel
  • Tinder set with some artificial kindling. Wads of Vaseline are a perfect example

Signalisatie / Signaling

Het is belangrijk om in noodsituaties opgemerkt te worden. Deze items helpen je om hulp te signaleren:

  • Een fluitje: Een luid fluitje kan je stem versterken en valt meer op in een luide rumoerige omgeving.
  • Een spiegel: Een compacte spiegel kan worden gebruikt om zonlicht te weerkaatsen en zo signalen te verzenden.
  • Een hoofdlamje met verschillende kleur filters.

It is important to be noticed in emergency situations. These items will help you signal help:

  • A whistle: A loud whistle can amplify your voice and is more noticeable in a loud noisy environment.
  • A mirror: A compact mirror can be used to reflect sunlight to send signals.
  • A head lamp with different colour filters.

Water

Water is essentieel voor overleving. Je hebt per dag minimum 1,5 l extra water nodig. Zorg ervoor dat je de volgende items in je grab bag hebt:

  • 3 x 0,5 l waterflesjes, wanneer leeg kunnen deze dienen om water te recupereren
  • Optioneel : Een opvouwbare waterfles, lichtgewicht en compact, zodat je altijd water kunt dragen en/of verzamelen.
  • Stalen drinkbeker : koken van water
  • Waterzuiveringstabletten (Micropur Classic) en/of een waterfilter (Saywer): Om water drinkbaar te maken in Noord-Europa.

Voedsel / Food

Hoewel voedsel niet direct een prioriteit is in noodsituaties, is het belangrijk om energie te behouden. Voeg de volgende items toe aan je grabbag:

  • Hoogwaardige energierepen: Compact en voedzaam, ideaal voor noodgevallen.
  • Gedroogd voedsel: Denk aan gedroogd fruit, noten of beef jerky.

While food is not an immediate priority in emergencies, it is important to conserve energy. Add the following items to your grab bag:

  • High-quality energy bars: Compact and nutritious, ideal for emergencies.
  • Dried food: Think dried fruit, nuts or beef jerky.

 

Andere belangrijke items / Other major items

  • Kopie van ID, rijbewijs, vaccinatie, …
  • Contactlijst familie, vrienden, belangrijke instellingen
  • Kaart (1/250.000) & kompas
  • Individual First Aid Kit (IFAK)/ persoonlijke medicatie/ CAT
  • Geld
  • Cellphone (met power bank)
  • Zonnebril
  • Zakmes / multitool
  • Flashlight
  • Chemlight / breaklight
  • Handschoenen
  • Regenjas

 

  • Copy of ID, driving licence, vaccination, ..
  • Contact list family, friends, important institutions
  • Map (1/250,000) & compass
  • .Individual First Aid Kit (IFAK)/ personal medication/ CAT
  • Money
  • Cellphone (with power bank)
  • Sunglasses
  • Pocket knife/multitool
  • Flashlight
  • Chemlight / breaklight
  • Gloves
  • Rain coat

Conclusie / Conclusion

Maak je grab bag niet te zwaar of te groot, het is en blijft een nooditem.

Een goed samengestelde grabbag is van onschatbare waarde ingeval van een noodsituatie. Let wel op dat elke omgeving (woestijn, arctic, jungle, …) specifieke materialen vereist. Door de focus te leggen op de survivalprioriteiten shelter, vuur, signalisatie, water en eten, ben je beter voorbereid op noodsituaties.

Vergeet niet dat een low profile rugzak perfect kan voldoen aan je behoeften zonder militaire uitstraling. Zorg ervoor dat je grabbag altijd klaar staat voor elke noodsituatie.

Heb je suggesties, toevoegingen, opmerkingen over dit artikel : Let Me Know 🙂

BOSxp geeft ook workshops / lezingen / trainingen in alle materie omtrent overleven in slechte omstandigheden.

Meer info : info@bosxp.be /

 

Don’t make your grab bag too heavy or too big, it is and always will be an emergency item.

A well-assembled grab bag is invaluable in case of an emergency. Be aware that each environment (desert, arctic, jungle, etc.) requires specific materials. By focusing on survival priorities shelter, fire, signalling, water and food, you will be better prepared for emergencies.

Remember that a low profile backpack can perfectly meet your needs without a military look. Make sure your grab bag is always ready for any emergency.

Have any suggestions, additions, comments on this article : Let Me Know

BOSxp also conducts workshops / lectures / training in all matters regarding survival in adverse conditions.

More info : info@bosxp.be /

Comments

 • Phil
  18/07/2023

  Nice article

  reply

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on